2012 Trinity Top Students

2012 Trinity Distinctions – July

Grade 4

 1. Long Ze Yu
 2. Long Ze Peng
Grade 5

 1. Oh Wei Jun Justyn
 2. Low Wey Hsuan
 3. Ong Yu Xian
 4. Ong Si Hui Kelly
 5. Xiao Song Yuan
 6. Roshni d/o Asokan
 7. Sarah Chan Xi Hui
Grade 8

 1. Wong Zheng Wei

2012 Trinity Distinctions – November

Grade 4

 1. Yee Shan Ning
 2. Ng Yan Khai Ryan
 3. Abel Lam Shi Jie
 4. Chua Lin’er Phoebe
 5. Yeo Anning
Grade 6

 1. Xiao Songyuan
 2. Aarya Berthier
 3. Ong Yu Xian